بازدید: 15 بازدید

در اروپا غیر از کشمکش‌ های دولت‌ ها و ارتش ها گروه هایی که فعالیت مخفیانه وزیر زمینی دارند هم در جریان است که به وسیله یک عده از خطرناک ترین اشخاص اداره می شود. من این موضوع را به وسیله یک تصادف کشف کردم و بعد از روی کنجکاوی آن را دنبال کردم .کسانی که این فعالیت را رهبری میکنند از آن اشخاصی هستند که باعث انقلاب علیه دولت ها می شوند و همچنین در بین آنها کسانی هستند که در صورت وقوع جنگ استفاده‌ های سرشاری از آن خواهند برد…