بازدید: 10 بازدید

تجدید حیات به عنوان یکی از مهم‌ ترین وجه های تمایز بین موجودات زنده و بی جان است. موجود زنده از طریق تکثیر و همانند سازی خود و موجود غیر زنده همانند سنگ می باشد. سنگ در هنگام ضربه مقاومت می کند، اگر مقاومت آن بیش از نیروی ضرب باشد در ظاهرش تغییر ایجاد نمیشود. در غیر این صورت به قطعات کوچکتر خرد میشود.(ادامه در سایت)