بازدید: 17 بازدید

استفاده بی رویه از مواد شیمیایی کشاورزی که منجر به افزایش غلظت آلاینده های مصنوعی در محیط می شوند موضوع نگران کننده در سرتاسر جهان است این مواد شیمیایی یا به واسطه سمی بودن آنها وارد زنجیره غذایی می شوند و یا در معرض عوامل زیست محیطی قرار میگیرد. البته عواملی همچون آلاینده های ناشی از تخلیه های صنعتی، پساب ها، زباله های مواد رادیو اکتیو، هیدروکربن و… باعث تشدید این موضوع شده اند و پایداری اکوسیستم را به شدت تحت تأثیر عوامل میکروبی قرار داده اند.