بازدید: 12 بازدید

تکنولوژی میکروبی یکی از رشته های بسیار مهم در زمینه پیشبرد تحقیقات پیشرفته در زمینه میکروب هایی میباشد که ارتباط مستقیم با محصولات با ارزش افزوده، تغذیه انسان، توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست میباشد. تلاش‌ های صورت گرفته در زمینه بیوتکنولوژی میکروبی همچنین تکنولوژی و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در تلاش هستند تا با مهار ویژگی های بیوتکنولوژیک میکروبی و توسعه میکروارگانیسم های صنعتی جدید، عوامل میکروبی را جهت پاکسازی، بهبود و یا کنترل بیوتکنولوژی گیاهان و حیوانات و توسعه روشهای بیوتکنولوژی میکروبی ارائه دهند…