بازدید: 30 بازدید

تو نباید به چیزی که از آسمان می آید لعنت بفرستی باران هم یکی از همان هاست هر قدر که ببارد رگبار باشد یا بارانی یک نباید به چیزی که از آسمان می بارد لعنت بفرستید هر کسی این را می داند اینجا باران مصیبت از شرکت در بخش‌ های دیگر دنیا باریدن ابر برای همه جانداران برکت اما در استانبول این طور نیست برای ما باران ربط چندانی باطل شدن و یا حتی کثیف شدن اینجا باران همیشه با جنگ مرتبط است…