بازدید: 37 بازدید

تاجر شخصی است که مالکیت و اداره یک موسسه انفرادی را به عهده دارد و سازمان تشکیلاتی عملیات وی ساده ترین شکل را دارد. وقتی عملیات تجارتی او گسترش مییابد به سرمایه بیشتری نیاز خواهد داشت.