بازدید: 4 بازدید

مقوله عرفان و تصوف یکی از عمیق‌ ترین مسائل است که هر شخصی در زندگی خود چه شکلی متناسب با خلقیات و روحیات خود با آن روبرو خواهید شد. همانطور که گفتیم عرفان یعنی آگاهی و درایتی که بعد از جهل به دست می آید و عارف به شخصی گفته می شود که خداوند را بر اساس اسما و صفات اش به طور کامل درک کرده است.