ترمینال بیماری پیشرونده غیر قابل درمان و پیشرفته میباشد که باعث فقدان پاسخگویی به اقدامات درمانی میشود. معمولا اینگونه افراد فقط مدت کوتاهی زنده هستند.

27 بازدید