بازدید: 40 بازدید

نور جزو شفاف ترین، نرم ترین، آسان ترین و ارزان ترین مواد ساختاری موجود در تولید کیفیت ها و اشیای مورد نیاز محیط انسانی است. چیزی است که امکان شخصیت سازی و حیات بخشیدن به فعالیتهای روزمره و بازنمایی زندگی و روانی در تصورات و حالات روانی متغیر را فراهم میسازد. نور نه تنها نقش مهمی در ارزش گذاری بر عناصر معماری دارد. بلکه یکی از عوامل مهم تعیین کننده فضا نیز محسوب می شود نور در دگرگونی ماهیت فضایی و کالبدی تاثیری بسیار دارد