تداخل دارویی به تغییر فرآیند یا عملکرد دارو در زمانی گفته میشود که در اثر تجویز همزمان دارو دیگر و یا یک خوراکی یا یک نوشیدنی و حتی یک مکمل دیگر ایجاد میشود.

34 بازدید