بازدید: 41 بازدید
  • مجموعه ای از نشانه های ناخوشایند به ویژه خستگی طولانی مدت در آندسته از ورزشکاران که حجم و شدت تمریناتشان بیش از حد جسمی یا روانی شان میباشد. این ورزشکاران دچار افت عملکرد شده و نمیتوانند به رکورد های جسمانی ۲ ماه خود دست یابند.
  • مجموعه عوامل استرس زای تمرینی یا غیر تمرینی که در یک کوتاه مدت موجب کاهش ظرفیت عملکرد برای مدت چند هفته یا چند ماه میگردد.
  • بیش تمرینی یعنی از دست دادن هر آنچه که ورزشکار در اثر تمرین به سختی بدست آورده است.
  • ارسطو: قهرمانان المپیک کسانی هستند که توان خود را با تمرین بیش از حد و بی موقع تلف نمیکنند