به ترکیب یا موادی گفته می شود که برای پیش گیری، درمان و یا کنترل بیماری به کار برده شود.

28 بازدید