کلمه روانشناسی (Psychology) مرکب از دو کلمه « روان»(Psyche)، و « شناسی» (Logos) به معنای شناختن روح و یا نفس است، بدین جهت آن را علم « روح» یا علم «نفس» نیز نامیده اند.

27 بازدید