بازدید: 6 بازدید

قنات را می توان نوعی زهکش زیر زمینی دانست که آب جمع آوری شده توسط این زهکش به سطح زمین آورده می شود و به مصرف آبیاری یا شرب می رسد. چاه های نیمه عمیق با کوره های شعاعی (کوره های شعاعی در چاه های نیمه عمیق معادل دستکها در قنوات است)،حالت خاصی از یک قنات بدون خشکه کار است، زیرا موتور پمپ کار خشکه کار را انجام می دهد…