نسخه پزشکی حاوی تشخیص پزشک و داروها و دستورات لازم برای بهبود بیمار است.

31 بازدید