تفکر یکی از راههای شناخت و کسب علم و معرفت، سازماندهی حرکت فکر برای کشف حقایق و مقدمه ای جهت کسب اعتقادات و ایمان در موجود هوشمند است

33 بازدید