بازدید: 44 بازدید
  1. آناتومی درشت (ماکروسکپی ) که بدون استفاده از میکروسکوپ قابل شناخت و بررسی است .
  2. آناتومی ریز (میکروسکپی ) که با استفاده از میکروسکوپ قابل شناخت و بررسی است.
  3. آناتومی تکاملی : که شناخت بدن انسان را از تولد تا سالخوردگی مورد بررسی قرار می دهد.