یک قطبی (unipolar)

دو قطبی (bipolar)

چند قطبی (multipolar)

36 بازدید