نرون های حسی (afferent sensory neuron)

نرون های حرکتی (efferent motor neuron)

نرون های ارتباطی (association neuron)

31 بازدید