بازدید: 39 بازدید

تمرین ورزشی فعالیتی دارای هدف میباشد که انجام آن موجب افزایش و توسعه توانایی یا آمادگی بدنی میشود. با انجام تمرین های بدنی، ورزشکار قوی تر، سریعتر، روان تر و بادوام تر و توانا تر میشود.