بازدید: 9 بازدید

جانوران هم، برای تولید مثل، به سلول های نر و ماده نیاز دارند. گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمک نام دارد که در اندام های تولید مثلی نر و ماده به وجود می آیند. در همه ی مهره داران و بعضی از بی مهره ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند، اما در بعضی بی مهره ها از قبیل اسفنج ها، مرجان ها، بعضی از کرم ها و نرم تنان، مانند گیاهان، اندام تولید مثل نر و ماده در بدن یک فرد است (نر- ماده اند).