بازدید: 41 بازدید

برای موفقیت هرگز دیر نیست. مهم نیست در چه سن و سالی هستید یک بار که جادوی باور را بخوانید. باور، قدرت جادویی ذهن است که با استفاده صحیح از فرمولهای این کتاب میتوانید ثروت خود را چند برابر کنید و به زبان دیگر میتوانید هر آرزوی سنجیده ای را محقق کنید.

تکنیک کارت، تکنیک آینه، تکنیک دایره سفید و تکنیک پرسش از خود از جمله این چالش های کتاب جادوی باور است. نویسنده می کوشد تا به شما بگوید که ضمیر ناخودآگاه شما چه توانایی های دارد و اگر این توانایی ها را در مسیر درستی قرار دهید میتوانید در زمانی کوتاه تر از آنچه که فکر میکنید زندگی خود را بسازید.