بازدید: 40 بازدید

هوندا پیرمرد ثروتمندی است که همسرش فوت شده و اکنون زمان زیادی را در سفر میگذراند. او کتاب های زیادی میخواند و راز هایی در مورد فرشتگان میداند. در یکی از سفرهایش در یکی از جزایر پسری یتیم به نام تورو را میبیند که سه خال روی سینه اش دارد. هوندا به نتیجه میرسد که تورو باید مربوط به رازی باشد و او را به فرزند خواندگی قبول میکند تا اینکه متوجه میشود