بازدید: 46 بازدید

پس از تشخیص بیماری و تجویز داروی مناسب توسط پزشک و تحویل دارو توسط داروساز و ارائه راهنمایی های لازم، کنترل نحوه مصرف دارو توسط خود بیمار بر اساس آموزش های ارائه شده را خود درمانی آگاهانه می نامند که به معنی همکاری کامل بیمار با تیم پزشکی خود می باشد.