دارو به ترکیب یا موادی گفته میشود که برای پیش گیری، درمان و یا کنترل بیماری به کار برده میشود

28 بازدید