بازدید: 29 بازدید

بابا گوریو که دارای 2 فرزند دختر میباشد، نمونه بارز یک پدر دلسوز و فدا کار میباشد که تمام زندگی خود را وقف فرزندان خود کرده. او سعی یکند تا دختران خود را در مقابل هر بدی و تهدیدی محافظت کند. اما گاهی مراقبت های بی از اندازه، باعث ایجاد نوعی تضادهای رفتاری میشود. در یکی از روزها بابا گوریو با یک نجیب زاده فقیر آشنا میشود که به پاریس آمده تا ثروت خانوادگی خود را به دست بیاورد ( البته مشخص نیست که منظور ثرروت واقعی خانوادگی، یا قصد دارد به هر روشی ثروتمند شود).(ادامه در سایت)