بازدید: 28 بازدید

حاجی مراد رئیس یک قبله در کوهستان است که سال ها پیش خانواده او توسط رئیس یک قبیله دیگر به نام اسماعیل کشته شده اند و باقی خانواده او به عنوان عبرت سایرین به گروگان گرفته شده اند. حاجی مراد تلاش دارد تا خانواده خود را نجات دهد به همین دلیل به با روسها پیمان میبندد تا به او در نجات خانواده اش کمک کنند. اما روس ها از آنجایی که حاجی مراد را نمی شناختند، به او اعتماد نداشتند. به همین دلیل تو و همراهانش را به یک پاسگاه مرزی فرستادند تا در آینده برای آنها مشکلی ایجاد نکند.(ادامه در سایت)