بازدید: 12 بازدید

همه چیز از یک خواب صادقه شروع میشود. سانتیاگو چوپانی اسپانیایی است که در شهر اندلس زندگی میکند. او در یک شب خاص به خواب عمیقی فرو میرود و در آن خواب به شهر مصر سفر میکند و در آنجا در کنار یکی از اهرام یک گنج بسیار بزرگ را کشف میکند. به محض یافتن کنج از خواب میپرد. او ایمان دارد که این یک خواب صادقه است و تصمیم میگیرد که به مصر سفر کند. او در مسیر خود با 4 نفر آشنا میشود. یک زن کولی، مردی که خود را پادشاه میداند، یک کیمیاگر و دختری به نام فاطمه که عاشق میشود…