بازدید: 25 بازدید

خیالباف ” The Daydreamer ” از چند داستان مختلف تشکیل که در نهایت همه آنها با هم در ارتباط هستند. داستان از جایی شروع میشود که پیتر به خانه جدید نقل مکان کرده و قرار است در اتاقی جدید زندگی کند. به تازگی گربه خود را از دست داده و بعضی از عروسک هایش گم شده اند. پیتر به اتاق جدید نگاه میکند، آن چیزی که فکر میکرد نیست. از پنجره بیرون را نگاه میکند و یک گربه را میبیند که به طرف او می آید. یکی از عروسک به پیتر میگوید که شاید این گربه جدید تو باشد. با او مهربان باش و به او غذا بده…