بازدید: 26 بازدید

دکتر نون یکی از بستگان نزدیک دکتر مصدق است ( گره داستان) و ظاهرا یکی از ارکان کلیدی است که باعث شده ایشان به عنوان خست وزیر انتخاب شوند. دکتر نون که از طرفداران دو آتشه دکتر مصدق است که در طی اتفاقات کودتای 28 مرداد همراه با مصدق زندانی میشود. در طرف دیگر ماجرا دکتر نون به شدت وابسته و عاشق همسرش است و تاب جدایی از او را ندارد. چند روزی که در زندان میگذرد دکتر نون صدا های شیون و شکنجه زنی را میشنود که بسیار برایش آشناست. او مطمئن است که این صدای همسر او است.(ادامه در سایت)