بازدید: 23 بازدید

داستان کتاب درباره مردی با نام آندره سرکولوف میباشد که انگار زندگی او در میان دو جنگ جهانی رها شده. او همه دوستان و خانواده خود را در مقابل چشمانش از دست داده و از قضای روزگار اسیری در بنده انسان هایی بدون انسانیت شده. مصیبت های جنگ و آوارگی از یک سو، زندگی در اسارت از سوی دیگر روح و جسم او را در هم میفشارد. اما آنچه که او را زنده نگه میدارد و امید رهایی به او میدهد چیزی فراتر از جنگ و زندان و محدودیت های آن میباشد. آندره معتقد است که راه رهایی و آزادی را یافته است و …