بازدید: 20 بازدید

داستان کتاب در یک مزرعه ( نماد حکومت ) رخ میدهد و حیوانات این مزرعه از از ظلم و سمتی که صاحب مزرعه ( جونز ) به آنها کرده خسته شده اند تصمیم میگیرند که با هم متحد شوند و رئیس مزرعه را به سزای اعمالش برسانند و بیرون کنند. رهبری این جنبش را نیز خوک ها بر عهده میگیرند و با شعار آزادی، برابری و رفاه، حکومت رئیس مزرعه را به پایان میرسانند.(ادامه در سایت)