بازدید: 23 بازدید

کتاب بودیدارما اثر نامدار نادری میباشد که برای اولین بار در سال 1370 منتشر شد. این کتاب درباره مذهب “ذن (دیوار خیرگی)” میباشد. مذهبی در آن اعتقاد دارند با خیره شدن بر یک دیوار صاف و سپید میتوان ذهن و جسم را از آلودگی ها زدود و به آرامش ذهن و جسم دست یافت.