بازدید: 23 بازدید

کتاب ضربان قلب حقیقت مطلق از اشو میباشد که تفسیری از ایشاباش اوپانیشاد است. ضربان قلب مطلق درباره سخنرانی هایی درباره اپنکهت ایشاباش است که در سال 1381 برای اولین بار به چاپ رسید اما متاسفانه بعد از آن دیگر تجدید چاپ نشد. ایشاباش یعنی “همه چیز خداست” . در این کتاب درباره ایشاباش، معانی و اهمیت و فلسه آن صحبت میشود…