بازدید: 39 بازدید

روال درمانی بیشتر بر روی دارو استوار است و همچنین رفتار درمانی، گروه درمانی و آموزش مهارت های اجتماعی نیز توصیه میشود. ضمنا تحت نظر پزشک متخصص قرار گرفتن بسیار با اهمیت است.