بازدید: 39 بازدید

حرکت در بازار نتیجه برداشت فعالان از وضعیت اقتصادی است. بنابراین حرکت قیمت روانی است نه اقتصادی. اگر تصمیم گیری روانی نبود همه یک تصمیم واحد می گرفتند.

عوامل اصلی نوسانات قیمتی عبارتند از:

  1. اخبار اقتصادی – سیاسی
  2. شایعات
  3. تصمیم گیری روانی