بازدید: 9 بازدید

دیاگرام چشمی تعداد زیادی سگمنت که اثرات نامیده میشوند را آشکار میکند تا مشخصات سیگنال را نشان دهد. همچنین از شکل پراکنده شده سیگنال در زمان نمونه برداری کرده و آن را در فضای سیگنال آشکار میکند. از دیاگرام چشمی استفاده میشود تا انرژی های چند تایی پالس مدوله شده شکل سیگنال را نشان بدهد. همپنین فرستنده سیگنال را تجزیه و تحلیل میکند…