بازدید: 40 بازدید

از آنجا که  آبی رنگ شب است یکی از موارد استفاده آن در اتاق خواب است. آبی همواره مناسب ترین رنگ برای سرویس های بهداشتی محسوب می شود. از طرفی چون آبی رنگ تمرکز و آرامش فکر و روح است رنگ بسیار مناسب برای اتاق کار نیز میباشد.(توضیحات کامل تر در فایل)