بازدید: 43 بازدید

استفاده از رنگ نارنجی در محیط همچون تنفس اکسیژن پاک زندگی بخش است. رنگ نارنجی نیز مانند قرمز سبب افزایش ا شتها میگردد و از این رو برای آشپزخانه رنگی مناسب است. همانطور که گفته شد اشتها آور است و از این توانایی برخوردار است که محیطی گرم و صمیمی و راحتی را به وجود آورد. (توضیحات کامل تر در سایت)