بازدید: 43 بازدید

بیشتر دوران عمر ما در کار سپری میشود.  آنچه که در کار اتفاق می افتد میتواند تاٌ ثیر عظیمی بر مردم داشته باشد. تمرکز روانشناسی صنعتی و سازمانی بر محل کار است. در واقع، روانشناسی صنعتی و سازمانی لنز دوربین عکاسی علم روانشناسی را بر جنبه ای اصلی از زندگی انسان، یعنی، کار او متمرکز کرده است. روانشناسان صنعتی و سازمانی با کاربرد اصول بر گرقته از پژوهش، در افزایش بهزیستی و عملکرد مردم و سازمان هایی که آنان را استخدام میکنند یاری میرسانند. به طور کلی، اهداف روانشناسی صنعتی و سازمانی عبارتند از فهم و درک بهتر و بهینه سازی اثربخشی، سلامت و بهزیستی افراد و سازمانها.