بازدید: 40 بازدید

در روانشناسی صنعتی، کار یا رفتار کاری موضوع اصلی روانشناسی میباشد. کار ممکن است روانی یا فیزیکی باشد که اغلب فعالیت ها هم فیزیکی و هم روانی میباشند. در اینجا ما به بررسی رفتار انسان در محدوده تولید، توزیع، مصرف، تعاون و تمدن میپردازیم