بازدید: 57 بازدید

روش تحقیق آمیخته، ترکیبی از روش های تحقیق کمی و کیفی به صورت همزمان میباشد که هدف آن اکتشاف موضوعی بخصوص است. این روش برای کند و کاو در پدیده های نو ظهور و تطبیق آنها با دیدگاه های فلسفی معروف جهت انتخاب بهترین روش جهت انجام تحقیق میباشد