بازدید: 41 بازدید

در این روش ابتدا اطلاعات از تمامی منابع دریافت میشود و سپس به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرار میگرد و پس از دسته‌ بندی و آماده‌ سازی اطلاعات جهت پردازش، از تکنیک های آماری، ریاضی یا محاسباتی به منظور مدل‌ سازی رفتار پدیده‌ ها استفاده میشود.