بازدید: 53 بازدید

به طور کلی آن بخش از ریسک سهام را که بتوان کاهش داد ” ریسک غیر سیستماتیک ” یا ” ریسک کاهش پذیر ” مینامند و بخشی را که از راه افزایش تعداد سهام نتوان کاهش داد ” ریسک کاهش ناپذیر ” یا ” ریسک سیستماتیک ” گویند. بنابراین ریسک یک مجموعه از سهام متشکل از دو بخش است : ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک