بازدید: 29 بازدید

در زایمان فیزیولوژیک فرد با درد های کاملاً طبیعی خود مراجعه می کند و بستری می شود. در این گونه موارد از تمامی پیش زمینه سازی های قبل از زایمان همچون وصل کردن سرم و خوابیدن روی تخت و غذا نخوردن خبری نیست. شرایط برای چنین شخصی بسیار حساس و مهم است. باید سعی شود که فرد احساس راحتی کند و همه چیزهایی که یک مادر قبل از زایمان نیاز به آنها دارد در اختیارش باشد تا کاملاً احساس راحتی کند و احساس غریبی نکند. در زایمان فیزیولوژیک سعی میشود از نیروی طبیعی شکم و لگن برای پیشرفت زایمان استفاده شود…