بازدید: 98 بازدید

برای ساختن یک آهن ربای دائمی در خانه می توان یک میخ را به مدت زیاد بین چندین آهنربا قرار داد و یا آهنربا ها را بر روی میخ کشید تا میخ به آهنربای دائمی تبدیل شود. به این عمل القای مغناطیسی می گویند. البته این آهنربا عمر زیادی نخواهد داشت.