بازدید: 11 بازدید

روز سی و یک شهریور ماه ۱۳۵۹ ساعت بین ده و نیم، یازده صبح بود که با غرش ده ها هواپیما سراسیمه، بیرون دویدیم. شاید ۳۰ – ۲۰ هواپیما همزمان در آسمان خرمشهر پرواز می کردند. زن و مرد و بچه همگی وحشت زده و هراسان به کوچه ها ریخته بودند. رادیو را روشن کردیم تا ببینیم چه خبر است اما بی فایده بود. انگار تمام کشور غافلگیر شده بود. از آن ساعت تا ۲ بعدازظهر که رادیو از شروع رسمی جنگ توسط رژیم بعثی عراق خبر داد، صدبار مردیم و زنده شدیم. شب در مسجد جامع قیامتی بود، همه آمده بودند تا ببینند چه باید کرد…