بازدید: 39 بازدید

مواد مذاب یا ماگما، از راه شکستگی ها و شکاف های موجود در سنگ کره به سطح راه مییابند و سرد و متبلور میشوند. سنگ های آذرین بیرونی چون به سرعت سرد میشوند، بلورهای ریزتری دارند. مانند بازالت و ریولیت.