سنگ از منابع طبیعی و خدا دادی است که انواع مختلفی دارد. سنگ ها اجسام طبیعی، غیر زنده و حاوی موادی هستند و به مواد جامدی از پوسته زمین گفته میشود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافته‌ اند، تشکیل شده‌ اند.

30 بازدید