بازدید: 39 بازدید

در حالت طبیعی کلیه ها مواد ضد رسوب ترشح میکنند که مانع از تجمع کریستال ها و پیدایش سنگ در داخل بدن میشوند. اما گاه این مواد کارایی خود را از دست میدهند  و باعث تجمع رسوب مواد دفعی از بدن میشوند که سرانجام منجر به سنگ کلیه میشوند